BoroShop не врши поврат на средства, а замена се прави само во следниве случаи:

  • Во случај на несовпаѓање на доставените и нарачаните производи што може да се утврди преку обичен нејзин преглед,
  • како и при оштетување при транспортот на пакувањето на производот.

Трошоците за враќање на нарачаните производи се за сметка на “БОРОЛА” ДОО.

Барањето за замена на производите треба да биде поднесено писмено во рок од 7 работни дена, сметано од датумот на прием на нарачката на следниот e-mail: office@boroshop.mk.

Замена на производот се врши доколку производот не бил употребуван, ако е сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите, фабричките етикети, како и оригиналните документи кои се во прилог со нарачката.

Трговецот е должен да го извести потрошувачот кој барал замена на производот дека има таков производ за продажба во рок кој не може да биде подолг од 30 дена од денот на приемот на барањето.